位置︰愛書屋 > 三國之巔峰召喚 > 大漢十三州郡縣表

大漢十三州郡縣表

    大漢十三州郡縣表

    大漢共有十三州之地,分別是冀、幽、並、涼、青、兗、徐、豫、揚、荊、益、交、司隸(司州和雍州),以下各州憑人口和富裕程度排序。

    一︰司隸,司隸由司州和雍州兩州合並組成,司州轄hn河內、河東、弘農四郡78縣,雍州轄京兆、馮翊、扶風三郡38縣,共計七郡116縣。約於今s省、shn省部分之地。

    1、京兆尹,治長安(今s長安三橋)。領10縣︰長安、長陵、陽唆、霸陵、杜陵、新豐、藍田、鄭縣、上雒、商縣。

    2、右扶風,治槐里(今s興平)。領15縣︰槐里、茂陵、平陵、縣、武功、美陽、縣、雍縣、杜陽、陳倉、渝麇、F縣、漆縣、找亍 擦輟br />
    3、左馮翎,治高陵(今s高陵)。領13縣︰高陵、池陽、萬年、重泉、臨晉、頜陽、夏陽、頻陽、粟邑、衙縣、沒(去三點水加示部旁)栩、雲陽。

    4、河東郡,治安邑(今s縣禹王)。領19縣︰安邑、聞喜、猗氏、大陽、hb蒲阪、汾陰、皮氏、絳邑、臨汾、襄陵、楊縣、平陽、永安、北屈、蒲子、端氏、C澤、東垣。

    5、弘農郡,治弘農(今hn靈寶北黃hn岸)。領9縣︰弘農、s縣湖縣、華陰、盧氏、黽池、新安、宜陽、陸渾。

    6、hn尹,治雒陽(今hn洛陽東北)。領21縣︰雒陽、平縣、平陰、谷城、hn新城、梁縣、偃師、緱氏、鞏縣、成皋、滎陽、卷縣、原武、陽武、中牟、開封、苑陵、新鄭、密縣、京縣。

    7、河內郡,治懷縣(今hn武陟西南大虹橋南)。領18縣︰懷縣、武德、平皋、州縣、w縣河陽、野王、波縣、軹縣、沁水、山陽、修武、獲嘉、汲縣、共縣、朝歌、蕩陰、林慮。

    二︰荊州,荊州轄南陽、南郡、江夏、零陵、桂陽、武陵、長沙七郡115縣。約於今hnhbg北境、gz東北部、sc東部以及gd連縣等地,腹地頗大。

    1、南陽郡,治苑縣(今hn南陽)。領36縣︰苑縣、西鄂、博望、堵陽、雉縣、y縣縣、魯陽、酈國、析縣、丹水、南鄉、順陽、武當、冠軍、縣、陰縣、築陽、山都、鄧縣、蔡陽、章陵、襄鄉、湖陽、朝陽、新野、安眾、穰縣、涅陽、棘陽、育陽、舞陰、比陽、平氏、復陽、s縣2、江夏郡,治西陵(今hb新洲城河西岸)。領14縣︰西陵、邾縣、鄂縣、蘄春、下雉、沙羨,安陸、南新市、雲杜、竟陵、西陽、國、縣、平春。

    3、南郡,治江陵(今hb江陵)。領17縣︰江陵、華容、州陵、枝江、夷道、夷陵、當陽、國、編縣、宜城、國、中盧、襄陽、臨沮、秭歸、巫縣、瀋健br />
    4、長沙郡,治臨湘(今hn長沙)。領12縣︰臨湘、湘南、益陽,羅縣、下雋、連道、昭陵、醴陵、安城、茶陵、z縣容陵。

    5、武陵郡,治臨沅(今hn常德)。領12縣︰臨沅、沅南、漢壽、作唐、孱陵、零陽、充縣、酉陽、遷陵、沅陵、辰陽、鐔成。

    6、零陵郡,治泉陵(今hn永州)。領13縣︰泉陵、營浦、營道、泠道、重安、湘鄉、昭陽、燕陽、夫夷、都梁、洮陽、零陵、始安。

    7、桂陽郡,治郴縣(今hn郴州)。領11縣︰郴縣、漢寧、便縣、耒陽、陰山、臨武、南平、桂陽、曲江、湞陽、含 br />
    三︰豫州,豫州轄潁川、汝南、梁、沛、陳、魯二郡四國98縣。約於今hn省。

    1、潁川郡,治陽翟(今hn禹州)。領17縣︰陽翟、陽城、輪氏、z縣父城、潁陽、襄城、昆陽、舞陽、定陵、郾縣、臨潁、潁陰、許縣、新汲、鄢陵、長社。

    2、汝南郡,治平輿(今hn汝南射橋)。領37縣︰平輿、上蔡、陽、吳房、西平、定潁、召陵、固陽、西華、征羌、汝陽、南頓、陽安、郎陵、北宜春、安城、慎陽、安陽、新息、弋陽、期思、原鹿、富波、信、新蔡、陽、固始、項縣、宜祿、新陽、宋國、思善、城父、山桑、細陽、汝陰、慎縣。

    3、陳國,治陳縣(今hn淮陽)。領9縣︰陳縣、新平、寧平、武平、苦縣、柘縣、陽夏、扶樂、長平。

    4、梁國,治睢陽(今hn商丘縣城)。領8縣,睢陽、蒙縣、寧陵、鄢縣、谷熟、虞縣、下邑、碭縣。

    5、沛國,治相縣(今ah濉溪張集)。領21縣︰相縣、肖縣、杼秋、f縣p縣臨睢、太丘、建平、縣、譙縣、鄲縣、縣、竹邑、蘄縣、符離、谷陽、┤亍 縵亍 螄亍 骸  稹br />
    6、魯國,治魯縣(今sd曲阜)。領6縣︰魯縣、汶陽、卞縣、騶縣、蕃縣、薛縣。

    四︰冀州,冀州轄魏郡、鉅鹿、勃海、常山、安平、河間、清河、趙國、中山三郡六國99縣。約於今hbs東部、hn省黃河以北,ln省遼河以西之地。

    魏郡,治鄴縣(今hb臨漳鄴鎮)。領15縣︰鄴縣、內黃、黎陽、繁陽、陰安、w縣元城、館陶、清淵、平思、斥丘、曲梁、梁期、武安、涉國。

    巨鹿郡,治_陶(今hb寧晉東陳附近)。領15縣︰_陶、楊氏、縣、下曲陽、南、r縣平鄉、南和、巨鹿、廣干、曲周、廣宗、廣年、斥章、列人。

    渤海郡,治南皮(今hb南皮常莊)。領8縣︰南皮、東光、重合、高城、陽信、修縣、浮陽、章武。

    清河國,治甘陵(今sd臨清東北)。領7縣︰甘陵、貝丘、靈縣、縣、繹幕、廣川、東武城。

    安平國,治信都(今hb冀縣)。領13縣︰信都、扶柳、堂陽、南宮、陘縣、武邑、觀津、下博、武遂、饒陽、安平、南深、阜城。

    趙國,治邯鄲(今hb邯鄲)。領5縣︰邯鄲、易陽、襄國、中丘、柏人。

    常山國,治元氏(今hb元氏殷村)。領12縣︰元氏、欒城、平棘、高邑、房子、上艾、真定、九門、蒲吾、井陘、靈壽、南行唐。

    中山國,治盧奴(今hb定州)。領13縣︰盧奴、安喜、漢昌、蠡吾、安國、毋極、新市、上曲陽、望都、t縣蒲陰、北平、廣昌。

    河間國,治樂成(今hb泊頭千戶屯附近)。領11縣︰樂成、弓高、成平、中水、武垣、束州、東平舒、高陽、縣、文安、y縣五︰益州,益州轄漢中、巴郡、廣漢、蜀郡、犍為、越`、、益州八郡三屬國98縣3道。約於今scgzyn及s漢中盆地。

    1、漢中郡,治南鄭(今s漢中)。領9縣︰南鄭、沔陽、褒中、成固、安陽、西城、錫縣、上庸、房陵。

    2、巴郡,治江州(今scz領14縣︰江州、墊江、安漢、宕渠、宣漢、漢昌、充國、閬中、涪陵、枳縣、平都、臨江、胊忍、魚復。

    3、廣漢郡,治雒縣(今sc廣漢)。領11縣︰雒縣、新都、什邡、綿竹、涪縣、梓潼、葭萌、臼水、縣、廣漢、德陽。

    4、蜀郡,治成都(今sc成都)。領8縣3道︰成都、廣都、江原、臨邛、z縣繁縣、廣柔、蠶陵;綿虎道、汶江道、湔氐道。

    5、鍵為郡,治武陽(今sc彭山城江東)。領9縣︰武陽、南安、牛、資中、漢安、江陽、符節、南廣、k道。

    6、郡,治且蘭(今gzgd縣東)。領16縣︰且蘭、毋斂、縣、平夷、夜郎、淡稿、談指、漏臥、漏江、同並、毋單、甸町、宛溫、鐔封、進乘、西隨。

    7、益州郡,治滇池(今yn橙江晉城)。領16縣︰滇池、俞元、勝休、建伶、連然、谷昌,昆澤、同勞、同瀨、味縣、牧靡、秦臧、岸啊ぐ蕁 篩摺 詮擰br />
    8、永昌郡,治不韋(今yn保山板橋)。領8縣︰不韋、博南、`唐、比甦、柴榆、邪龍、yn哀牢。在其西部有濮部部族居住、南部由閩濮部、鳩僚部等部族居住,西南由 越部部族居住等。

    9、廣漢屬國,治今gsw縣領3道︰陰平道、甸氏道、剛氏道。

    10、鍵為屬國,治朱提(今yn昭通)。領3縣︰朱提、漢陽、堂狼。

    11、蜀郡屬國,治漢嘉(今sc蘆sd北)。領4縣︰漢嘉、徒縣、嚴道、旄牛。

    六︰揚州,揚州轄九江、丹陽、廬江、會稽、吳郡、豫章六郡92縣。約於今js省南、ahjzjfj數省之地。

    1、九江郡,治陰陵(今ah鳳陽周圩西南)。領14縣︰陰陵、西曲陽、壽春、當涂、下蔡、平阿、義成、鐘離、成德、合肥、浚遒、全椒、阜陵、歷陽。

    2、廬江郡,治舒縣(今ah廬江桂元西)。領14縣︰舒縣、臨湖、襄安、居巢、皖縣、尋陽、龍舒、六安、安豐、潛縣、雩婁、陽泉、寥縣。

    3、丹陽郡,治宛陵(今ah宣州)。領16縣︰宛陵、蕪湖、春谷、溧陽、丹陽、石城、秣陵、湖熟、江乘、句容、故鄣、于潛、z縣陵陽、y縣z縣4、吳郡,治吳縣(今js甦州)。領13縣︰吳縣、婁縣、無錫、毗陵、曲阿、丹徒、陽羨、烏程、由拳、海鹽、余杭、錢唐、富春。

    5、會稽郡,治山陰(今zj紹興)。領14縣︰山陰、余暨、上虞、余姚、句章、縣、鄞縣、諸暨、剡縣、烏傷、大末、章安、永寧、東冶。

    6、豫章郡,治南昌(今j南昌)。領21縣︰南昌、余汗、鄱陽、陽、海昏、歷陵、柴桑、彭澤、艾縣、建昌、建城、新淦、宜春、平都、石陽、廬陵、臨汝、南城、雩都、g縣南野。

    七︰徐州,徐州轄東海、瑯邪、彭城、廣陵、下邳二郡三國62縣。約於今js省、sd省南境、ah之宿、泗二縣之地。

    1、東海郡,治郯縣(今sd郯城城北)。領13縣︰郯縣、襄賁、蘭陵、丞縣、陰平、戚縣、昌慮、合鄉、祝其、利城、贛榆、胊縣、厚丘。

    2、廣陵郡,治廣陵(今js揚州城北)。領12縣︰廣陵、江都、輿國、堂邑、海陵、高郵、平安、東陽、R縣、射陽、誨西、鹽瀆。

    3、彭城國,治彭城(今js徐州)。領8縣︰彭城、留縣、廣戚、傅陽、武原、呂縣、梧縣、甾丘。

    4、下邳國,治下邳(今js邳縣古邳)。領16縣︰下邳、良成、司吾、下相、取慮、僮國、夏丘、徐縣、睢陵、盱眙、高山、淮陵、東城、曲陽、淮浦、淮陰。

    5、瑯邪國,治開陽(今sd臨沂北戴城子)。領13縣,z縣東安、東莞、姑幕、諸縣、東武、瑯邪、溝曲、陽都、臨沂、開陽、即丘、繒國。

    八︰青州,青州轄濟南、平原、樂安、北海、東萊、齊國二郡四國65縣。約於今sd省與ln省遼河以東之境。

    1、平原郡,治平原(今sd平原飲馬店附近)。領10縣︰平原、高唐、祝阿、漯陰、安德、鬲國、西平昌、般縣、樂陵、厭次。

    2、東萊郡,治黃縣(今sd龍口黃城集)。領12縣︰黃縣、焦ぉ恰 垂 崩  紜 財健  病 簟 エ恪 黃洹ぉ 睢br />
    3、濟南國,治東平陵(今sd章丘棗園西北)。領10縣;東平陵、土鼓、歷城、台縣,著縣、菅縣、東朝、鄒平、梁鄒、于陵。

    4、樂安國,治臨濟(今sd高青高城鎮)。領9縣︰臨濟、高苑、千乘、樂安、博昌、利縣、寥城、壽光、益縣。

    5、齊國,治臨(今sd淄博lz區齊都)。領6縣︰臨、西安、昌國、般陽、廣縣、臨胊。

    6、北海國,治劇縣(今sd昌樂堯溝鎮)。領18縣︰劇縣、東安平、平壽、營陵、朱虛、安丘、昌安、平安、高密、夷安、淳于、都昌、下密、膠東、即墨、壯武、挺縣、觀陽。

    九︰兗州,兗州轄陳留、東郡、泰山、山陽、濟陰、任城、東平、濟北五郡三國78縣。約於今sd省西界與hn省東北。

    1、陳留郡,治陳留(今hnkf縣陳留)。領17縣︰陳留、雍丘、尉氏、扶溝、圉縣、襄邑、己吾、考城、外黃、濟陰、東昏、小黃、浚儀、封丘、平丘、長垣、酸棗。

    2、東郡,治濮陽(今hn濮陽慶祖北)。領15縣︰濮陽、白馬、燕縣、頓丘、衛國、東武陽、陽平、東阿、f縣谷城、臨邑、樂平、發平、聊城、博平。

    3、濟陰郡,治定陶(今sd定陶城西北)。領11縣;定陶、冤句、乘氏、句陽、成陽、鄄城、廩丘、離狐、成武、單父、己氏。

    4、山陽郡,治昌邑(今sd巨野昌邑)。領10縣︰昌邑、巨野、金鄉、東緡、防東、方與、高平、湖陸、南平陽、瑕丘。

    5、泰山郡,治奉高(今sd泰安範鎮)。領12縣︰奉高、博縣、梁甫、巨平、茌縣、嬴縣、牟縣、萊蕪、蓋縣、南武陽、費國、南城。

    6、任城國,治任城(今sd微山魯橋)。領3縣︰任城、亢父、樊縣。

    7、東平國,治無鹽(今sd東平宿城)。領5縣︰無鹽、壽張、須昌、富城、章縣、東于陸、寧陽。

    8、濟北國,治盧縣(今sd長清馬上附近)。領5縣︰盧縣、茌平、蛇丘、剛縣、c縣十︰幽州,幽州轄涿郡、廣陽、代郡、上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東、玄菟、樂浪十郡一屬國78縣。約於今hbln與北朝鮮。

    1、代郡,治高柳(今s陽高)。領11縣︰高柳、馬城、道人、北平邑、班氏、氏、平舒、東安陽、桑干、當城、d縣2、上谷郡,治沮陽(今hb懷來小南辛堡附近)。領8縣,沮陽、居肅、涿鹿,潘縣、瞀、下洛、廣寧、n縣3、涿郡,治涿縣(今hb涿州)。領7縣︰涿縣、良鄉、方城、範陽、遒國、故安、北新城。

    4、廣陽郡,治j縣今bj西南城區)。領5縣︰j縣廣陽、昌平、軍都、安次。

    5、漁陽郡,治漁陽(今bj密雲十里堡附近)。領9縣;漁陽、獷平、奚、安樂、狐奴、平谷、潞縣、雍奴、泉州。

    6、右北平郡,治土垠(今hb唐山北新區)。領4縣︰土垠、徐無、無終、俊靡。

    7、遼西郡,治陽樂(ln北票南巴圖營子附近)。領5縣︰陽樂、臨渝、肥如、海陽、令支。

    8、遼東郡,治襄平(ln遼陽)。領11縣︰襄平、遼隊、新昌、安市、汶縣、平郭、沓氏、西安平、番汗、望平、無慮。

    9、玄菟郡,治高句麗(今ln沈陽東陵附近)。領5縣︰高句麗、候城、西蓋馬、遼陽、高顯。

    10、樂浪郡,治朝鮮(今朝鮮平壤ns區領18縣︰朝鮮、佔蟬、遂城、甯、渾彌、增地、驪望、鏤方、樂都、炙 く陀小  省ぎ徂傘 健 Zゃ 衙鰲 鋅  バ br />
    另領遼東屬國,治昌黎(今lny縣領5縣︰昌黎、扶黎、賓徒、徒河、f縣險瀆。

    十一︰並州,並州轄上黨、太原、上郡、西河、五原、雲中、定襄、雁門、朔方九郡91縣。約於今s省與s省部分。

    1、上黨郡,治長子(令s長子)。領13縣︰長子、泫氏、高都、陽阿、氏、潞縣、壺關、屯留、谷遠、銅、襄垣、涅縣、沾縣。

    2、太原郡,治晉陽(今s大原晉源)。領15縣︰晉陽、榆次、陽邑、縣中都、鄔縣、界休、平陶、大陵、茲氏、狼孟、y縣陽曲、慮、京陵。

    3、西河郡,治離石(今s離石)。領9縣︰離石、中陽、平周、藺縣、圜陽、圜陰、平定、廣衍、美稷。

    4、上郡,治膚施(今s榆林魚河鎮)。領9縣︰膚施、龜茲、白土、楨林、奢延、高奴、定陽、雕陰、漆垣。

    5、雁門郡,治陰館(今s朔州汴子畽附近)。領14縣︰陰館、馬邑、埒縣、樓煩、廣武、原平、鹵城、汪陶、繁、劇陽、崞縣、武州、平城、強陽。

    6、雲中郡,治雲中(今nmgtkt縣古城鄉)。領11縣︰雲中、沙陵、沙南、箕陵、成樂、武進、原陽、定襄、咸陽、武泉、北輿。

    7、定襄郡,治善無(今s右玉)。領5縣︰善無、中陵、武成、駱縣、桐過。

    8、五原郡,治九原(今nmg包頭哈業附近)。領9縣︰九原、河陰、臨沃、五原、宜梁、成宜、西安陽、武都、曼柏。

    9、朔方郡,治臨戎(今nmgzk縣壩楞)。領6縣︰臨戎、沃野、廣牧、朔方、大城、三封。

    十二︰涼州,涼州轄隴西、漢陽、武都、金城、安定、北地、武威、張掖、酒泉、敦煌十郡兩屬國89縣。約於今gs省。

    1、武都郡,治下辨(今gsh縣江洛鎮西)。領7縣︰下辨、河池、故道、沮縣、上祿、武都道、羌道。

    2、隴西郡,治狄道(今gs臨洮)。領11縣︰狄道、安故、大夏、 薄 資  庸亍が籽簟ゞ迪亍 邐洹 黌 ㄗコ喜慷嘉荊  檔饋br />
    3、漢陽郡,治冀縣(今日肅甘谷)。領12縣︰冀縣、西縣、望垣、上郭、l縣略陽、顯親、道、成紀、阿陽、平襄、勇士。

    4、安定郡,治臨涇(今gs鎮原東南)。領7縣︰臨涇、陰盤、鶉觚、烏氏、高平、朝那、彭陽。

    5、北地郡,治富平(今n吳忠西南)。領6縣︰富平、廉縣、靈州、參轡(去口、車加言)、泥陽、弋居。

    6、武威郡,治姑臧(今gs武威)。領13縣︰姑臧、休屠、顯美、宣威、武威、T次,鸞鳥、蒼松、張掖、樸劓、媼圍、陰、祖厲。

    7、金城郡,治允吾(今gs水清縣平溝)。領10縣︰允吾、枝陽、金城、允街、榆中、浩、令居、破羌、安夷、臨羌。

    8、張掖郡,治得(今gs張掖lz縣領8縣︰得、昭武、屋蘭、刪丹、氐池、日勒、番和、驪。

    9、酒泉郡,治祿福(今gs酒泉)。領9縣︰祿福、安彌、會水、樂涫、表氏、玉門、延壽、干齊、沙頭。

    10、敦煌郡,治敦煌(今gs敦煌城河西)。領6縣︰敦煌、龍勒、效谷、廣至、冥安、淵泉。

    另有張掖、居延屬國,治居延(今nmgejn東南)。

    十三︰交州,交州轄南海、蒼梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南七郡57縣。約於今ggd二省與越南國。

    1、南海郡,治番禺(今gd廣州)。領7縣︰番禺、zc博羅、龍川、揭陽、四會、中宿。

    2、蒼梧郡,治廣信(今g梧州)。領11縣︰廣信、端、高要、猛陵、封陽、臨賀、馮乘、謝沐、富川、荔浦、鄣平。

    3、合浦郡,治合浦(今g浦北石 髂希 A縣︰合浦、高涼、臨元、徐聞、朱崖。

    4、郁林郡,治布山(今g桂平城西南)。領12縣︰布山、中溜、桂林、潭中、定周、領方、安廣、增食、臨塵、廣郁、阿林、雍雞。

    5、交趾郡,治龍編(今越南河內北寧)。領12縣︰龍編、北帶、曲陽、稽徐、安廣、朱戟(去早加烏)、望海、西于、封、麋泠、苟漏、嬴隊(去人加婁)。

    6、九真郡,治胥浦(今越南清化省清化城西北)。領5縣︰胥浦、居風、無功、無編、咸住br />
    7、日南郡,治西卷(今越南平治省廣治市)。領5縣︰西卷、盧容、朱吾、比景、象林。手機用戶請瀏覽m閱讀,更優質的閱讀體驗。